Co je to týdenní stacionář

Týdenním stacionářem můžeme označit sociální službu, která zajišťuje stálou péči lidem, jejichž soběstačnost je do určité míry snížena. Nejsou zkrátka schopni se sami o sebe postarat bez pomoci druhé osoby. Tento druh sociálních služeb přesně vymezuje klausule v § 47 zákona o sociálních službách.

Týdenní stacionáře řeší základní životní potřeby klientů ve velmi širokém rozsahu. Zabývají se poskytováním stravy a zajištěním základních potravin, výpomocí při osobní hygieně, a obstaráním patřičných hygienických pomůcek. Poskytují i ubytování. Kromě toho se starají o činnost pedagogickou, kulturně vzdělávací, zaměřují se na zprostředkování styků se společností, s úřady, a snaží se klienty začlenit do běžného života, aby nebyli odsunuti na okraj společnosti.
Týdenní stacionáře přesně specifikuje vyhláška MPSV. Jsou také registrovány v Asociaci poskytovatelů sociálních služeb České republiky. V současné době u nás existuje celkem 33 týdenních stacionářů.
péče o postižené

Pro postižené lidi je velmi důležité zachovat rodinné zázemí

Služba je časově vymezena pracovními dny v kalendářním týdnu, přičemž o víkendech se o klienta stará jeho vlastní rodina. Cílem stacionářů je tedy začlenit člověka do běžného života, pomáhat mu ve zvládání běžných všednodenních situací, a v kontaktu s veřejností. Přitom zde hraje právě rodinná složka zásadní roli, která s postiženou osobou neztrácí kontakt, a zároveň je schopná vykonávat běžné zaměstnání.
sport hendikepovaných

Pestrý program pro volný čas

Velký objem aktivit stacionáře se zaměřuje na volný čas klientů, kdy mohou plně rozvíjet své schopnosti a dovednosti. A tak se docela běžně setkáváme s péčí o domácí zvířata, s plaváním, s prací s textilem, s papírem, se dřevem, s pletením košíků, s vyšíváním, šitím a háčkováním, s prací na zahradě – sekáním trávníků, údržbou dřevin, sázením květin apod.
Součástí speciální terapie mohou být i programy ergoterapeutické, canisterapie, muzikoterapie, hipoterapie, arteterapie, fyzioterapie. Jinými slovy léčba za pomoci a s využitím hudby, umění, psů, koní, vlastních dovedností, fyzických cvičení atd.
Stacionáře se pořádají pro osoby s postižením mentálním, tělesným, s kombinovaným postižením, pro seniory, a pro osoby trpící duševními chorobami.

Posted in Nezařazené